پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر

پژوهشگاه علمي تخصصي شهيد صدر

آدرس: ايران _ قم _ بلوار هنرستان (بسيج) _ انتهاي خيابان تراب نجف زاده _ پلاک 19

شماره تماس: 982537846080+ _ 982537846200+

پست الکترونيک: info@mbsadr.com