پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : سيره و راه شهيده بنت الهدى
نویسنده : محمد رضا النعماني