پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : يادواره اى از زندگانى شهيد بنت الهدى
نویسنده : سازمان زنان مسلمان عراق