پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : بر بلندي هاي مكه
نویسنده : بنت الهدى