پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : دو زن و يك مرد
نویسنده : بنت الهدى