پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : ديدار عروس
نویسنده : بنت الهدى