پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : زير درخت ناروند (آنجاكه فضيلت پيروز است)
نویسنده : بنت الهدى