پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : سايه هايى در پى خورشيد
نویسنده : بنت الهدى