پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : سندس دخترى در جستجوى حقيقت
نویسنده : بنت الهدى