پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : ملاقات در بيمارستان
نویسنده : بنت الهدى