پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : 3 : گفتارهاي بنيادين، شش درس گفتار
نویسنده : محمد باقر الصدر