پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : 5 : اسلام راهبر زندگي، مکتب اسلام، رسالت ما
نویسنده : محمد باقر الصدر